Andmekaitse põhimõtted - Inter Cars veebipood

Andmekaitse põhimõtted - Inter Cars veebipood

II ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED (OLULINE TUTVUDA)


Isikuandmete töötlemine


E-poes sisestatud isikuandmeid töötleb Inter Cars Eesti OÜ (edaspidi ICEE), järgides isikuandmete töötlemisel kõiki kehtivaid õigusakte. E-poe kaudu ostmisel ja teenuste kasutamisel on isikuandmete vastutav töötleja ICEE. Andmekaitse alased küsimused lahendab andmekaitsespetsialist.


ICEE kontaktid: Kanali tee 12, Tallinn 10112, Harjumaa, Eesti Vabariik

telefon: +372 679 8500, e-post: ee.intercars@intercars.eu

Andmekaitsespetsialist: Ksenia Soldatenko / andmekaitse@intercars.eu


Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused ning isikuandmete kategooriad


Andmete töötlemine e-poes on vajalik e-poes sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (vt ostutingimused) ja ICEE juriidilise kohustuse täitmiseks. Ilma isikuandmeid esitamata ei ole võimalik e-poest tooteid osta või teenuseid tarbida ja lepingut sõlmida.


Isikuandmete töötlemine toimub alljärgnevatel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:


  • nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja aadress on vajalikud lepingu sõlmimiseks, tellimuse täitmiseks, kauba kohaletoimetamiseks, kaupade ja teenustega seonduvate küsimuste lahendamiseks, kaebuste haldamiseks, mis põhinevad lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel;
  • tehingu aeg, pangakonto number, kauba/teenuse hind ja makseandmed on vajalikud raamatupidamiseks, laoarvestuseks, maksete valideerimiseks ja aruannete koostamiseks, mis põhinevad lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel;
  • klienditoe andmed (küsimused, kaebused, kaubatagastus, teated, tagasiside) on vajalikud informatsiooni vahetamiseks, veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning toodete ja teenuste kvaliteedi parandamiseks, mis põhineb lepingu täitmisel või juriidilise kohustuse täitmisel või ICEE õigustatud huvil või andmesubjekti nõusolekul.


Täiendav info klienditoe e-posti aadressil: pood-ee@intercars.eu või ee.intercars@intercars.eu.


Isikuandmete edastamine


Vajaduse korral edastab ICEE isikuandmeid juriidilisest isikust vastuvõtjatele, kelleks on kulleriteenuse osutajad, maksevahendajad, IT- ja postiteenuse osutajad, ametiasutused, audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid või muud ICEE konsultandid ja/või nõudeõiguse loovutamise korral uus võlausaldaja.


Isikuandmete säilitamise periood


ICEE ei töötle andmeid kauem kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilituskohustuse täitmiseks. ICEE e-poes sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele ja juriidilise kohustuse täitmiseks säilitatakse e-poes andmeid vastavalt raamatupidamise nõuetele 7 (seitse) aastat ja ostutingimuste täitmiseks vähemalt 2 (kaks) aastat. Maksetega ja tarbijavaidlusega seonduvaid andmeid säilitatakse kauem kui (3) kolm aastat, kui on tegemist vaidlusega võlanõuete või tarbija õiguste kaitsmisel.


Isikuandmetega tutvumine, isikuandmete parandamine, vastuväite esitamine ja töötlemisega mittenõustumine


Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, nõuda nende parandamist, esitada vastuväide ja töötlemisega mitte nõustuda. Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil. Teil on õigus võtta tagasi enda antud nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei töötle ICEE enam Teie isikuandmeid eesmärgil, mida tehti vastava nõusoleku alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise õigust enne nõusoleku tagasivõtmist.


Oma õiguste teostamiseks tuleb saata taotlus e-posti aadressil: pood-ee@intercars.eu või ee.intercars@intercars.eu.


Andmete ülekandmine, piiramine ja kustutamine


Teil on õigus taotleda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale. ICEE edastab andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav. Vastavale ülekandetaotlusele vastatakse ühe kuu jooksul, tuvastades taotleja isikusamasuse ja teavitades isikuandmetest, mida saab üle kanda.


Teil on õigus nõuda andmete töötlemise piiramist, mille puhul võib olla e-poe kasutamine piiratud. Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist põhjendamatu viivituseta, pidades silmas eespool märgitud isikuandmete säilitamise tähtaegu. ICEE teeb seda tehnoloogilise võimekuse piires.


Ülekandmise, piiramise ja kustutamise avaldus tuleb esitada e-posti aadressil: pood-ee@intercars.eu või ee.intercars@intercars.eu.


Andmete turvalisus ja koostöö ICEE-ga


Juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise, loata juurdepääsu või loata avalikustamise ennetamisel rakendab ICEE veebipoes tavapäraselt kasutatavaid ja vastavaid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Võimalikest ohtudest teavitatakse andmesubjekti esimesel võimalusel. Andmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taseme on Euroopa Komisjon piisavaks hinnanud.


ICEE veebipoe infosüsteem on automatiseeritud ja jälgitav, eesmärgiga hoida süsteem puhtana ja turvalisena, kasutades sobivat viirusetõrjet ja muid infoturbemeetmeid. Palume hoida oma arvuti või muu seade turvalisena, mitte teha veebipoest ebaseaduslikke koopiad, siseneda veebipoodi ainult iseendana ja mitte saata nakatunud teavet (teated, kirjad, pildid, videod, reklaamid, teenused vms) või kirju, mis on käsitletavad seaduserikkumisena. Nakatamise katsetest või ebaseaduslikust tegevusest teavitame Riigi Infosüsteemi Ametit, Andmekaitse Inspektsiooni ja politseid.


Info, kaebused ja vaided


Teave seoses andmekaitsega e-poe kasutamisel, objektiivsete ja põhjendatud kaebuste lahendamine on veebipoe toimimise ja teenuste kvaliteedi tõstmisel olulised. Isikuandmete töötlemisega seotud kaebused tuleb esitada e-posti aadressile: andmekaitse@intercars.eu.


Kaebused ja vaided lahendatakse Eestis Vabariigis kehtiva õiguse alusel. Kui kohtuvälise lahenduseni ei jõuta, on võimalik pöörduda vaidluse lahendamiseks Eestis Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.