Andmekaitse põhimõtted - KÕRGED STANDARDID KÕRGED PÖÖRDED

Andmekaitse põhimõtted - KÕRGED STANDARDID KÕRGED PÖÖRDED

ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED (OLULINE TUTVUDA)

 

Isikuandmete töötlemine.

E-poes sisestatud isikuandmeid töötleb Inter Cars Estonia OÜ (edaspidi ICE), järgides isikuandmete töötlemisel kõiki kehtivaid õigusakte. E-poe kaudu ostmisel ja teenuste kasutamisel on isikuandmete vastutav töötleja ICE, andmekaitse küsimused lahendab andmekaitsespetsialist.

ICE kontaktid:  Kanali tee 12, Tallinn 10112, Harjumaa, Eesti Vabariik, telefon: +372 679 8500, e-post: ee.intercars@intercars.eu

Andmekaitsespetsialist: Urmas Tross, telefon +372 5019750, e-post: urmas.tross@konkurss.eu

Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Isikuandmed on andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum.

E-poes andmete töötlemine on vajalik e-poes sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (vt ostutingimused) ja ICE juriidilise kohustuse täitmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärk:

  • nimi, telefoninumber, e-posti aadress, asukoha aadress, IP-aadress on vajalikud lepingu sõlmimiseks, tellimuse täitmiseks, kauba kohaletoimetamiseks, kaupade ja teenustega seonduvate küsimuste lahendamiseks, kaebuste haldamiseks;
  • tehingu aeg, pangakontonumber, kauba/teenuse hind ja makse andmed on vajalikud raamatupidamiseks, laoarvestuseks, maksete valideerimiseks ja aruannete koostamiseks;
  • klienditoe andmed (küsimused, kaebused, kaubatagastus, teated, tagasiside) ja võrguidentifikaatorid on vajalikud informatsiooni vahetamiseks, veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning toodete ja teenuste kvaliteedi parandamiseks.

Täiendav info klienditoe e-posti aadressil: pood-ee@intercars.eu või ee.intercars@intercars.eu.

Isikuandmetega tutvumine, isikuandmete parandamine, vastuväite esitamine ja töötlemisega mittenõustumine.

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, nõuda nende parandamist, esitada vastuväide ja töötlemisega mitte nõustuda. Lisaks on teil õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, võtta igal ajal tagasi andmete töötlemiseks nõusolek, kusjuures see ei mõjuta andmete töötlemise õigust enne nõusoleku tagasivõtmist. Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, mis toimub turunduslikel eesmärkidel. Andmeid töödeldakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Andmete töötlemisega mittenõustumisel on e-poe kaudu ostmine võimalik ühekordse tellimusena.

Oma õiguste teostamiseks tuleb saata taotlus e-posti aadressil pood-ee@intercars.eu või ee.intercars@intercars.eu.

Andmete ülekandmine, säilitamine, piiramine ja kustutamine.

Teil on õigus taotleda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale. ICE esitab edastab andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav. Vastavale ülekandetaotlusele vastatakse ühe kuu jooksul, tuvastades taotleja isikusamasuse ja teavitades isikuandmetest, mida saab üle kanda. Teil on õigus nõuda andmete töötlemise piiramist, mille puhul on e-poe kasutamine piiratud, andmed säilitatakse.

ICE e-poes sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele ja juriidilise kohustuse täitmiseks säilitatakse e-poes andmeid vastavalt raamatupidamise nõuetele 7 (seitse) aastat ja ostutingimuste täitmiseks vähemalt 2 (kaks) aastat. Maksetega ja tarbijavaidlusega seonduvaid andmeid säilitatakse kauem kui (3) kolm aastat, kui on tegemist vaidlusega võlanõuete või tarbija õiguste kaitsmisel.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist põhjendamatu viivituseta, pidades silmas eespool märgitud tähtaegu. ICE teeb seda tehnoloogilise võimekuse piires.

Ülekandmise, piiramise ja kustutamise avaldus tuleb esitada e-posti aadressil pood-ee@intercars.eu või ee.intercars@intercars.eu.

Andmete turvalisus ja koostöö ICE-ga.

Juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise, loata juurdepääsu või loata avalikustamise ennetamise rakendab ICE veebipoes tavapäraselt kasutatavaid ja vastavaid füüsilise, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Võimalikest ohtudest teavitatakse. Andmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taseme on Euroopa Komisjon piisavaks hinnanud.

ICE veebipoe infosüsteem on automatiseeritud ja jälgitav eesmärgiga hoida süsteem puhtana ja turvalisena, kasutades sobivat viirusetõrjet ja muid infoturbemeetmeid. Palume hoida oma arvuti või muu seade turvalisena, mitte teha veebipoest ebaseaduslikke koopiad, siseneda e-poodi ainult iseendana ja mitte saata nakatunud teavet (teated, kirjad, pildid, videod, reklaamid, teenused vms) või kirju, mis on käsitletavad seaduserikkumisena. Nakatamise katsetest või ebaseaduslikust tegevusest teavitame Riigi Infosüsteemi Ametit, Andmekaitse Inspektsiooni ja politseid.

Info, kaebused ja vaided.

Teave seoses andmekaitsega e-poe kasutamisel, seonduvad kaebused ja vaided tuleks esitada e-posti aadressil pood-ee@intercars.eu.

Objektiivsete ja põhjendatud kaebuste lahendamine on veebipoe toimimise ja teenuste kvaliteedi tõstmisel olulised. Isikuandmete töötlemisega seotud kaebused tuleb samuti esitada: pood-ee@intercars.eu või urmas.tross@konkurss.eu.

Kaebused ja vaided lahendatakse Eestis Vabariigis kehtiva õiguse alusel. Kui kohtuvälise lahenduseni ei jõuta, on võimalik pöörduda vaidluse lahendamiseks Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või Harju Maakohtu poole.