Keskkond - Inter Cars veebipood

Keskkond - Inter Cars veebipood

Pood-ee.intercars.eu eeldab, et looduskeskkonna eest hoolitsemine on üks peamisi elemente äriotsuste tegemisel. Veendume, et jagame seda teadlikkust teistega. Osaliselt tegeleme töökoja jäätmete laiaulatusliku kogumisega vastavalt kehtivatele seadustele.

Pood-ee.intercars.eu on tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ Rehviringlus liige. MTÜ Rehviringlus on registreeritud tootjavastutusorganisatsioonina ning alates aprillist 2010 osutab oma liikmetele vanarehvide kogumise ja taaskasutamise korraldamise teenust. Pood-ee.intercars.eu kliendid saavad oma vanarehvid loovutada tasuta MTÜ Rehviringlus kogumispunktides üle Eesti.

Tootjavastutus

Eesti Vabariigi Jäätmeseadus kehtestab nn. probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mille kohaselt maaletoojad ja tootjad on kohustatud finantseerima probleemtoodete kogumis- ja taaskasutamissüsteemi. 2005.aasta juulikuust kuuluvad probleemtoodete loetelusse ka rehvid, millele rakendus taaskasutuskohustus alates 1. jaanuarist 2006.a.
Seni kohustas seadus tootjaid/ maaletoojaid opereerima vähemalt ühte kogumispunkti igas maakonnas. Juunis 2010 vastuvõetud määruse kohaselt peab alates 2011. aastast igal tootjal/ maaletoojal või neid esindaval tootjavastutusorganisatsioonil olema kogumispunkt igas asulas, kus on 1500 või enam alalist elanikku.

Jälgimaks Jäätmeseaduse ja sellega seotud määruste täitmist tootjate/ maaletoojate poolt, on loodud Riiklik Probleemtooteregister (lühend: PROTO), mis peab arvestust Eestis toodetud, Eestis turule lastud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete tootjate, probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete (sh. rehvid) taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta. PROTO-s peavad olema registreeritud kõik Eestis tegutsevad probleemtoodete tootjad/ maaletoojad.

  • Jäätmeseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010029)
  • Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad (https://www.riigiteataja.ee/akt/928587)
  • Jäätmeseaduse muutmise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12795899)
  • Probleemtooteregistri põhimäärus (https://www.riigiteataja.ee/akt/13291060)
  • Riiklik probleemtooteregister (http://proto.keskkonnainfo.ee/?page=pub_startup&u=20100704123631)
  • Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/13335801